Pro vás

Jan Sobotka
Nové fasády

Nové fasády

„Budou zahájeny práce na celkové rekonstrukci Krkonošské ulice v úseku od Finančního úřadu Vrchlabí po ČSOB. V té souvislosti budou předcházet opravy fasád na několika městských domech,“ konstatoval Jan Sobotka a dále uvedl: „S povděkem kvitujeme iniciativu soukromého investora, který v nedávné době dokončil fasádu domu naproti ČSOB. Nechceme být pozadu, samozřejmě chceme být těmi, kteří své město také krášlí. Proto jsme letos připraveni dát do pořádku tři fasády a jedny schody městských domů. V rámci přípravy je ale počítáno s investicemi na opravy více než šesti fasád na domech situovaných přímo na Krkonošské ulici.

Více informací
Vrchlabí má první elektromobily

Vrchlabí má první elektromobily

Skupina ČEZ předala 24. května městu Vrchlabí a Správě KRNAP dva elektromobily značky Peugeot i0n. Jde o součást projektu „Chytrý region Vrchlabí“, kdy se kromě zavádění inteligentních měřičů a sítí budou testovat i elektromobily. Auta, která nejezdí na benzín, ale na elektřinu, mají celou řadu výhod. Předně: nejsou hlučná a ani nevypouští žádné zplodiny. ČEZ spolu s městem postaví ve Vrchlabí dvě stanice k dobíjení elektromobilů, další tři instaluje ve spolupráci s Krkonošským národním parkem. „Vrchlabí i KRNAP se hlásí k ekologickým aktivitám a moderním technologiím v rámci chytrého regionu, takže podpora elektromobility je logický krok.

Více informací

Projekt ČEZu, známý pod názvem Smart Region, dostává konkrétní podobu

Aby mohl projekt Smart Region, vymyšlený akademiky a světově ojedinělý svojí obsahovou náplní, začít bez problémů fungovat v reálném životě, je třeba ho nejdříve testovat. Je totiž mimořádný množstvím operací, které má řešit vzájemně. Všechny nutné a potřebné zkoušky proto proběhnou nejdříve na modelu. Jan Sobotka vysvětlil:„Aby mohl být systém postupně vyzkoušen, musí být také v jednotlivých domácnostech a ve trafostanicích instalována nová měřidla, která budou zjišťovat veškeré veličiny. Takže nyní nadchází etapa shromažďování dat tak, aby bylo možné postavit odpovídající počítačové vybavení. Obyvatel vybraných lokalit se tedy aktuálně týká výměna elektroměrů.“

Více informací
Hejtmanův den ve Vrchlabí

Hejtmanův den ve Vrchlabí

Vrchlabí je město, které se svými realizovanými projekty dostává do povědomí nejenom široké odborné veřejnosti, ale např. i významných politických představitelů. Jedním z těch, který projevil osobní zájem prožít velkou část dne právě v prostředí horského městečka byl Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje. Neobjednal se na oficiální návštěvu. Přijel pracovně a zajímal se o projekt Smart Region. Průvodcem hejtmanovi Lubomíru Francovi byl Sobotka. Návštěvu shrnul: „Prožili jsme spolu od samého rána do odpoledne řadu klidných hodin. Do doby než odjížděl jsme prohovořili hodně věcí. Seznámení se Smart Regionem proběhlo se zástupci ČEZu, kteří podrobně vysvětlili principy. Povozili jsme se elektromobilem. Prohlédli jsme si kogenerační jednotku stojící vedle našeho zimního stadionu a probrali mj. jak bude vyrábět elektřinu a zásobovat město teplem.“

Více informací

Podpora rozvoje turismu na Labi

JNejvětší česká řeka Labe pramení na Labské louce v nejvyšších českých horách Krkonoších. Odkud teče na jih, poté na jihovýchod. U Pardubic se obrací k západu a posléze k severozápadu k Děčínu. Cestou přibírá řeku Vltavu. U Hřenska opouští Českou republiku do Spolkové republiky Německo. Fakticky spojuje dva evropské státy. Města a regiony při jejich březích, vědomy si narůstajícího významu a váhy přeshraniční spolupráce, k posílení integrity evropského celku a porozumění mezi jednotlivými národy, cítí jistou sounáležitost. Obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí byl iniciován projekt, který si klade za cíl trvalou spolupráci na mezinárodní úrovni, zaměřenou na uskutečňování rozvoje turismu podél Labe. V té souvislosti i využití významné vodní cesty pro nejekologičtější druh dopravy, tj. vodní dopravu a podporu budování infrastruktury pro rozvoj vodní turistiky.

Více informací
Projekty na podporu lepší kvality života obyvatel Vrchlabí a jeho návštěvníků

Projekty na podporu lepší kvality života obyvatel Vrchlabí a jeho návštěvníků

Zatím téměř skrytě, ale přesto na plné obrátky finišují přípravy na rozsáhlé investice. Tep pracovního nasazení pulsuje k prasknutí. O čem je řeč? Dovolte krátké shrnutí: Po dlouhých měsících práce „v podzemí“ v rámci Čistého horního Labe přichází ve Vrchlabí očekávané období investic a aktivit, které postupně zvýší atraktivitu města a jeho okolí, a velkým dílem přispěje ke zlepšení života obyvatel i návštěvníků. Jan Sobotka vysvětlil: „Po letech rozkopaných silnic, chodníků a ulic nadchází radostnější čas. Neobejde se sice také bez stavebních zásahů, ale ve svém konečném důsledku přinese občanům více radosti. Pro nás na městském úřadu je právě probíhající čas velmi hektický. Protože připravujeme ke spuštění mnoho zásadních věcí, jsme ve fázi, kdy nastavujeme podmínky, určujeme mantinely. Pravidla musí být jasná a pevná, nesmíme na nic zapomenout.

Více informací

Staráme se o budoucnost regionu

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, obcí centrálních východních i západních Krkonoš a Správy KRNAP ustavili společný pracovní tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně i Krkonošský integrovaný plán rozvoje (KIPR), zacílený na region národního parku a jeho ochranného pásma. Do čela pracovního týmu byl zvolen Jan Sobotka, předseda Krkonoš - svazku měst a obcí a zároveň starosta Vrchlabí, jeho zástupcem Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP. „Turismus byl a je zdrojem výdělku velkého procenta našich obyvatel. Krkonoše však pozvolna, ne vlastní vinou, cestovní ruch opouští. S ohledem na celoevropskou situaci musíme i nadále, a v co nejširší míře, zachovat prostor pro dobrou zaměstnanost a udržet slušný život našich obyvatel. Hledáme způsoby, jak propojit rozdílné zájmy jednotlivých měst a obcí. Obsah našich vizí diskutujeme s lidmi, kteří v území žijí. Nechceme tvořit analýzy obecně platných teoretických výstupů a závěrů,“ otevřel téma Jan Sobotka.

Více informací

Bez kvalitních silnic je život takřka nemožný

Krkonoše - svazek měst a obcí se začal zabývat regionálním rozvojem oblasti. Chce udržet stávající pracovní místa v regionu a podporovat nabídky nových pracovních příležitostí. V té souvislosti je však prvořadá péče o infrastrukturu. Krkonoše mají bohužel své komunikace II. a III. třídy v žalostném stavu. V některých úsecích je povrch vozovek až v kritický. Snaha představitelů Svazku Krkonoše o zlepšení stavu komunikací vychází ze „Strategie rozvoje oblasti Krkonoš“, která byla přijata v minulých letech. V ní je specifický cíl – zajištění kvalitní dopravní přístupnosti a dopravní obsluhy - jedním z pěti hlavních priorit, na kterých se zástupci celého území shodli. Proto rada svazku pověřila svého předsedu Jana Sobotku, aby se záležitostí zabýval, protože je pro rozvoj území věcí prvořadou. Havarijní stav silnic znamená nutnost vynaložit vysoké finanční prostředky na opravy. A je zcela zřejmé, že bez těch, které by vyřešily zlepšení alespoň povrchů a odvodnění komunikací, se bude stav pouze rychle zhoršovat, čímž porostou i celkové pozdější náklady na opravy.

Více informací
Čisté horní Labe - jdeme do finále

Čisté horní Labe - jdeme do finále

Situace v ulicích a uličkách města se pozvolna zklidňuje, stavební ruch utichá a život se vrací do normálu. I když to tak na první pohled nevypadá, s přibližujícím se dnem ukončení stavebních činností je další práce až nad hlavu. První náročná etapa končí, druhá administrativní, neméně náročná, pokračuje. V současné době je ve svém vrcholu a zainteresované pracovníky dostává do stresového pracovního tlaku.

Více informací

Češi vedou

„Češi jsou letos jednoznačnou návštěvnickou jedničkou,“ potvrzuje skoro už známou statistiku letošního tuzemského turismu Klára Kroupová, ředitelka krkonošského Regionálního turistického informačního centra. Z pečlivě vedené statistiky vyplývají následující ukazatelé: 64 % Čechů, 22 % Němci, 1 % Poláci, 9 % Holanďané, zbývající % jsou neurčení turisté. Klára Kroupová ještě doplňuje: „Oproti například roku 2008 je nárůst Čechů, pohybujících se po Krkonoších, až opravdu překvapivý. V té době, tedy před dvěma lety, tu byla převážná většina cizinců.“

Více informací
60.000 návštěvník ve RTIC

60.000 návštěvník ve RTIC

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a předseda Krkonoš – svazku měst a obcí, a Klára Kroupová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra s kolektivem pracovníků, přivítali 60.000 návštěvníka infocentra pana Oldřicha Bartoníčka z Vrchlabí. Tak jako při vítání 30.000 návštěvníka, i nyní zůstává odměna tak říkajíc na domácí půdě. Vrchlaban pan Oldřich Bartoníček, dlouholetý funkcionář FC Vrchlabí, byl odměněn hodnotnými dárky (medicinálním bylinkovým vínem, skleněným hrníčkem na čaj nebo kávu, rodinným deštníkem a propagačními materiály).

Více informací
Svazek Krkonoše posílil

Svazek Krkonoše posílil

Krkonoše – svazek měst a obcí uspořádal pracovní oběd a Valnou hromadu v OREA Hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Mezi přítomnými byli nejenom starostové členských měst a obcí, ale i představitelé Správy KRNAP, Euroregionu Glacensis, ale i zástupci některých významných firem a další hosté. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, při svém vystoupení mimo jiné zmínil, že projekty Svazku Krkonoše jsou velmi významně spojeny i s rozvojem Krkonošského národního parku. Veřejně deklaroval vstřícnou snahu o další společné snažení. Dále mimo jiné uvedl, že Správa KRNAP vnímá turismus jako věc potřebnou pro život všech lidí v Krkonoších.

Více informací

Čas předběžné rekapitulace

S vyvrcholením prací se pomalu vkrádá únava. Není se co divit. Ale je třeba ještě chvíli vydržet. Intenzivní nasazení se nedá nastavit navěky. Ještě však zbývá krůček do samotného definitivního finále. Nekončící tlak ani v těchto dnech nepolevuje. Naopak, tak jako sportovci před cílovou páskou - je třeba ještě více zabrat. Starosta Jan Sobotka k tomu říká: „Víte, mám obdiv k lidem, kteří s takovým nasazením celou dobu pracovali. Dnes už mohu říct, ano bylo to hodně těžké. Velká zkouška vydržet a nepovolit. Jsem sportovec, tak vím, o čem mluvím.

Více informací

Nekonečná rozpracovanost ?!

Řada lokalit ČHL je, dle názoru pozorovatelů, poměrně dlouho rozpracována. Na otázku: „Proč tomu tak je?“, Jan Sobotka vysvětlil: „V jednotlivých lokalitách se střídá několik pracovních skupin. Jinak řečeno, specializují se na určitý druh a výkon práce. Když ji dokončí, přechází do lokality další. Postupně se tak dokončují přípojky, přeložky, nové sítě, tak aby se po závěrečném asfaltování komunikace nemuselo znova kopat. Před konečnou povrchovou úpravou všechny čeká náročná příprava.

Více informací
Vrchlabská hřiště

Vrchlabská hřiště

V pátek 30. dubna 2010 bylo v Hartě slavnostně otevřeno nové dětské hřiště. Nachází se v přirozeném centru, řekněme sportovně společenského dění v této lokalitě. Jan Sobotka zhodnotil:„Cílem bylo vybudování právě v místech, kam obyvatelé různého věku, tedy nejenom děti, v době svého volného času míří. Plánem do budoucna je v další výstavbě podobných zařízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že cena jednoho hřiště je poměrně vysoká, budování nejde tak rychle.

Více informací
Nezapomínám na hendikepované

Nezapomínám na hendikepované

„Diakonie, stacionář ve Vrchlabí, zapojený v celostátním systému péče o potřebné, zabezpečuje dvacet mentálně postižených klientů, dnes už lidí často středního věku. Jejich rodiny mají jistotu, že je po nemalou část dne postaráno o blízkého člověka, který to sám nezvládne,“pochválil Jan Sobotka.Ti si mohou během tohoto času zajistit vše potřebné a trochu si odpočinout. Proto hledáme cesty, jak zabezpečit péči pro klienty, kterým je dneska i 30 a více let. Zajistit pro ně jiný typ péče než pro děti a mladé lidi, pro které byla služba původně zřízena.“

Více informací

Cyklostezka Lánov

V posledních pěti letech byla vybudována cyklostezka z Lánova vedoucí k autobusovému nádraží ve Vrchlabí. Jak uvedl Jan Sobotka, bylo hlavním motivem stavby vylepšení bezpečnosti pohybu lidí na této frekventované trase. Počet těch, kteří denně na kole dojíždí do zaměstnání a do školy stoupá. Proto je důležité zajistit, aby cyklodoprava po městě probíhala bez problémů a umožnila lidem pohodlně a bezpečně dojet na kole do školy, do práce i za zábavou.

Více informací
„

„Čtvrtý domek“ ve Vrchlabí je otevřen

Starosta Jan Sobotka byl přítomen slavnostnímu otevření repliky poloroubeného domu s hrázděným štítem ve Vrchlabí na náměstí Míru, který nechala postavit Správa KRNAP. Stavební akce byla součástí projektu „Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic“ zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území.

Více informací
Třísetleté výročí „krkonošské mírové smlouvy“ a setkání na hranicích (1710 – 2010)

Třísetleté výročí „krkonošské mírové smlouvy“ a setkání na hranicích (1710 – 2010)

25. června 2010 bylo na Luční boudě uspořádáno setkání potomků krkonošské šlechty, která půl tisíciletí formovala tvář krajiny a ovlivňovala život na horách. V červnu, před třemi sty lety, mezi sebou tři hlavní rody uzavřely mírovou smlouvu. U příležitosti mimořádného setkání byl podepsán pamětní list. Mezi pozvanými hosty byl i Jan Sobotka, starosta Vrchlabí.

Více informací
#

Vodovody a kanalizace

Vrchlabí odolalo tlakům vedoucím k privatizaci vodovodů a kanalizací. Postupem času se ukázalo, že je to cesta správná. Město Vrchlabí provozuje podnik jako příspěvkovou organizaci.Starosta Jan Sobotka dále vysvětlil:„Město má stoprocentní vlastnictví. Díky rozvážnému hospodaření má Vrchlabí, v rámci celé České republiky, velmi nízkou cenu vodného a stočného. I po letošním zdraženích se pohybuje hluboko pod celorepublikovým průměrem.

Více informací
KD Střelnice po rekonstrukci

KD Střelnice po rekonstrukci

Starosta Jan Sobotka připomněl, že se Město Vrchlabí se na rekonstrukci KD Střelnice dlouhodobě připravovalo. Během předešlých pěti - šesti let bylo do postupné renovace skoro všech částí objektu a následně celkové rekonstrukce investováno cca 45 milionů korun. Z toho byla Městu Vrchlabí, na základě úspěšné žádosti, přidělena dotace ve výši 25 milionů korun z Evropské unie.

Více informací

Technické služby

Různé firmy a podnikatelé mají zájem koupit městské technické služby, zřizovat vlastní služby anebo být účastni při likvidaci odpadu, vysvětlil starosta Jan Sobotka.„Vrchlabí mělo nabídky ke vzniku Technických služeb jako společnosti s ručením omezeným a většinovým podílem soukromého subjektu. Majetek TS, dnes v řádech milionů korun, není dobré privatizovat. Město, jako minoritní vlastník společnosti, by mělo omezené možnosti při řízení a rozhodování.

Více informací

Bytové hospodářství

„Nemyslím, že by bylo v pořádku rozprodat do soukromého vlastnictví bytový fond ve Vrchlabí,“začal vypočítávat Jan Sobotka.“Ten čítá cca 800 bytů. Celkový počet evidovaných žádostí o byt je cca 300. Město během uplynulých 15ti let postupně některé domy s byty prodalo. Určité sociální skupiny potřebných obyvatel však přestávají mít možnost získat peníze na vlastní bydlení.

Více informací
Školství má zelenou

Školství má zelenou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vrchlabí, Střední hotelová škola a odborné učiliště Hronov se sídlem ve Vrchlabí, Gymnázium Vrchlabí, Základní umělecká škola Vrchlabí, …Cílem snažení vedení Města Vrchlabí je vybudovat a udržet kvalitní zázemí pro studenty a pedagogy tak, aby žáci, kteří vyjdou z devátých tříd, mohli ve Vrchlabí zůstat dále studovat a v 15 letech nemuseli odcházet od svých rodin do okolních měst za vzděláním.

Více informací
Výstavba na Liščím kopci

Výstavba na Liščím kopci

Díky územnímu plánu je umožněna další výstavba. V současné době se finišuje s prací na bytových domech na Liščím kopci. Nastartována je další etapa výstavby rodinných domů a bytů v lokalitě od Liščího kopce k Berlínu. „Jsem velmi rád, že se díky tomu budou moci mladí a potřební lidé v následujících letech ve Vrchlabí zabydlet. V příštím roce by měla být výstavba některých z domů zahájena.

Více informací
Jediná ve Střední Evropě

Jediná ve Střední Evropě

„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vrchlabí vychovává šikovné kluky, kteří budou umět vyrobit umělý sníh, upravit sjezdovku, dopravit lidi na kopec. „Vysoce hodnotím, že byl ve Vrchlabí položen základ novému oboru lanovkář, resp. mechanik strojů a zařízení, se zaměřením na lanovky a lyžařské vleky,“uvedl Jan Sobotka.„Do školy dochází padesát studentů. Letos první z nich maturují.

Více informací
Pohoštění pro partnery připravují studenti

Pohoštění pro partnery připravují studenti

Když před lety přišla Městu Vrchlabí nabídka Střední školy hotelnictví a podnikání Hronov uvést do života pobočku ve Vrchlabí, zavzpomínal Jan Sobotka, „představitelé záměr přiklepli. Škola vychovává řemeslně šikovné odborníky. Jistě účelné spojení, že právě v regionu cestovního ruchu, do kterého ročně zajíždí miliony turistů z tuzemska i zahraničí.

Více informací
Škoda Auto důležitá pro zaměstnanost regionu

Škoda Auto důležitá pro zaměstnanost regionu

„Pro mnohé rodiny je otázkou základního příjmu v domácím rozpočtu skutečnost - být zaměstnán v automobilce. Všichni zaměstnanci tedy s napětím očekávají co bude dál s továrnou. Představitelé koncernu se snaží držet všechny závody tak, aby u nich zaměstnanost nepoklesla,“přiblížil po jednání ve fabrice Jan Sobotka.„Automobilka ve Vrchlabí má plán na výrobu aut na celý rok. Objednávky prý rostou a tím stabilizují závody.

Více informací
Průmyslová výroba napomáhá rozvoji

Průmyslová výroba napomáhá rozvoji

„Desítky let byl na mostě v Dolní Branné pouze jeden jízdní pruh a snížena tonáž, tzn. pro naložené kamiony ze Škodovky problém. Roky jsme upozorňovali na toto „slabé“ místo, protože úsek je pro dopravu klíčový,“připomněl Jan Sobotka.„Vždyť silnice a mosty jsou důležitou spojkou pro kamionovou dopravu do a ze závodu Škoda Auto i dalších vrchlabských továren. V té souvislosti bylo důležité dokončení rekonstrukce a přestavby mostu v Dolní Branné, a s tím logisticky důležitý celý úsek této komunikace 3. třídy.

Více informací
Běžecké tratě a technický sníh

Běžecké tratě a technický sníh

Letošní zima potvrdila správnost rozhodnutí v prostoru Vejsplach zřídit veřejný běžecký areál. Díky dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla pořízena rolba a sněžné dělo. Provoz se osvědčil. Běžecké lyžování ve Vejsplaších zaznamenalo nebývalý pozitivní ohlas u vrchlabské sportovní veřejnosti. Díky technickému zasněžování byl realizován prototyp provozu, který by mohl i v dalších letech dobře pokračovat.

Více informací